Наслов: Генералниот план за заштита на археолошкиот локалитет Стоби | 2021″ 
Уредници:
Силвана Блажевска, Ангела Пенчева, Џон Стјуарт, Иван Василев
Лектура на македонскиот јазик:
 Јасмина Ѓоргиева
Лектура на англиски јазик: 
Барбара Ремедиос
Графички дизајн: 
Диана Крандева, Лина Петрова, Мариета Василева
Фотографии:
Фотографиите приложени во документот припаѓаат на архивата на Националната установа Стоби, освен ако не е поинаку наведено
Датум:
Април, 2022
Формати: Електронска публикација/ Печатено издание
ISBN: 978-619-90783-8-9/ 978-619-90783-7-2

Издание: Прво 

Должина: 218 страници 

Jазик: Македонски
Издавачи: Национална установа Стоби / Фондација Балканско наследство
Место: Скопје / Софија
Достапност:
       Печатено издание
Бесплатна копија на барање
       Електронска публикација
Бесплатно преземање

Title: “Master Conservation Plan For The Archaeological Site of Stobi, R. of North Macedonia | 2021” in Macedonian
Editors: Silvana Blazhevska, Angela Pencheva, John Stewart, Ivan Vasilev
Proofreader of English Text: Barbara Remedios
Proofreader of Macedonian Text: Jasmina Gjorgieva
Graphic design: Diana Krandeva, Lina Petrova, Marieta Vasileva
Photos: Photographs used in the document belong to the archive of the National Institution Stobi
Date: April, 2022
Formats: E-book/ Paperback
ISBN: 978-619-90783-6-5/ 978-619-90783-5-8
Edition: First
Length: 218 pages
Language: Macedonian
Publisher: Balkan Heritage Foundation
Place: Skopje/ Sofia
Availability:
       Paperback – Free copy upon request
       E-book – Free Download

„Генералниот план за заштита на археолошкиот локалитет Стоби“ претставува стратешки документ чија цел е да обезбеди насоки и препораки за подобра заштита и презентација на разновидното културно наследство на локалитетот, како и насоки за неговиот одржлив развој преку подобрување на капацитетите за управување и прибирање финансиски средства на НУ Стоби. Подготовката на планот беше финансирана од J.M. Kaplan Fund (САД), во која беа вклучени бројни експерти од Северна Македонија, Бугарија, Обединетото кралство, САД, Грција и Канада. Тој е прв документ од ваков вид во Република Северна Македонија и одлична основа за создавање на слични планови за други археолошки локалитети во земјата и поширокиот регион.

“Master Conservation Plan for the Archaeological Site of Stobi” is a strategic document aimed at providing guidance and recommendations for better protection and presentation of the diverse cultural heritage of the site, as well as guidelines for its sustainable development by improving the management and fundraising capacities of NI Stobi. The development of the plan was funded by the J.M.Kaplan Fund (USA) and involved numerous experts from North Macedonia, Bulgaria, UK, Italy, the USA, Greece and Canada. It is the first document of its kind in the Republic of North Macedonia and an excellent basis for creating similar plans for other archaeological sites in the country and the wider region.