ГЕНЕРАЛЕН-ПЛАН-ЗА-ЗАШТИТА-НА-АРХЕОЛОШКИОТ-ЛОКАЛИТЕТ-СТОБИ-Р-СЕВЕРНА-МАКЕДОНИЈА