BoyanaChurch-Chapel_0207

Това описание на конкретен обект / ресурс в дигиталната библиотека на Балканско наследство се основава на Dublin Core, де факто стандарт за метаданни от 15 полета (елементи), използван от дигитални музеи като Europeana за стандартизирано описание на обекти на културното наследство. Дигиталната библиотека на сайта ползва DublinCore като шаблон, според който всеки публикуван тук ресурс се описва двуезично, на български, и на английски. Описанието и връзката му с портала Европеана е в процес на разработка.


1/15. CONTRIBUTOR / КОНТРИБУТОР
(Контрибутор, доставчик, отговорен за ресурса, обикновено е име на човек, организация или услуга)

2/15. ОБХВАТ / COVERAGE
(Пространствен или времеви обхват на ресурса, пространствена/времева приложимост или юрисдикцията, към която се отнася: напр. за пространство това е място или местоположение, определено от неговите географски координати, а за време това е наименуван период, дата или период от време; като юрисдикция може да бъде посочена административна единица или географско място, за което се прилага ресурсът. За този елемент се препоръчва ползването на контролиран като Getty Тезаурусът на географските имена [TGN]. Когато е подходящо, именуваните места или периоди от време могат да се използват с предпочитание пред цифрови идентификатори, като набор координати или периоди от време)
Справка за “покритие”

3/15. СЪЗДАТЕЛ / CREATOR
(Обект, отговорен основно за създаването на ресурса; лице, организация или услуга)

4/15. ДАТА / DATE
(Точка или период от време, свързан със събитие в жизнения цикъл на ресурса; Датата може да се използва за изразяване на времева информация на всяко ниво детайл, като се препоръчва ползването на схема за кодиране от типа W3CDTF профила на ISO 8601 [W3CDTF])
Справка за “дата”

5/15. ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION
(Описание на ресурса: резюме, съдържание, графично представяне или акаунт в свободен текст)

6/15. ФОРМАТ / FORMAT
(Форматът на файла, физическият носител или размерите на ресурса; и тук отново се препоръчма ползването на контролиран речник, като например MIME.)
Справка за “format”

7/15. IDENTIFIER / ИДЕНТИФИКАТОР
(Недвусмислена препратка към ресурса в даден контекст; Препоръчителната най-добра практика е да се идентифицира ресурсът чрез официална система за идентификация, напр. URL адрес)

8/15. ЕЗИК /LANGUAGE
(Език на ресурса, за който е препоръчително да се ползва контролиран речник, като например RFC 4646 [RFC4646].За български напр. е BG )
Справка за “език”

9/15. ИЗДАТЕЛ / PUBLISHER
(Обект, отговорен за предоставянето на ресурса; лице, организация или услуга)

10/15. RELATION / ВРЪЗКА
(Свързан с описания обект ресурс, който свързан ресурс се идентифицира чрез официална система за идентификация)

11/15. ПРАВА / RIGHTS
(Информация за правата, притежавани в и върху ресурса; Обикновено информацията за правата включва представяне на различни права на собственост, свързани с ресурса, включително авторско право и интелектуална собственост, за публикация на портала на Европеана се изисква отворен публичен достъп)

12/15. SOURCE / ИЗТОЧНИК
(Източник, от който е извлечен описаният ресурс; Описаният ресурс може да бъде извлечен от източника изцяло или частично, като и тук този източник следва да се идентифицира чрез официална система за идентификация)

13/15. SUBJECT / ТЕМА
(Тема на ресурса, която се представя с помощта на ключови думи, ключови фрази или класификационни класове. Препоръчителен е контролиран речник)

14/15. TITLE / ЗАГЛАВИЕ
(Име, дадено на ресурса; обикновено име, с което ресурсът е официално известен)

15/15. ТИП / TYPE
(Естеството или типа на ресурса; препоръчително е ползването на контролиран речник, като напр. DCMI Type Vocabulary [DCMITYPE]. Важно: за да опишете файловия формат, физическия носител или размерите на ресурса, използвайте елемента Format, а не Type)
Справка за “type”

Copyright © 2008 - Balkan Heritage Foundation | Customized with love and passion by Balkan Heritage Team & Friends.