E-book
English/Macedonian
First edition 2021
218 pages
ISBN 978-619-90783-6-5

Publisher: Balkan Heritage Foundation
Place: Sofia
Editors: Silvana Blazhevska, Angela Pencheva, John Stewart, Ivan Vasilev
Proofreader of Macedonian Text: Jasmina Gjorgieva
Proofreader of English Text: Barbara Remedios
Graphic design: Diana Krandeva, Lina Petrova, Marieta Vasileva
Photos: Photographs used in the document belong to the archive of the National Institution Stobi

Електронска публикација
Англиски/Македонски
Прво издание 2021
218 страници
ISBN 978-619-90783-6-5

Издавачи: Национална установа Стоби / Фондација Балканско наследство

Место: Скопје / Софија
Уредници: Силвана Блажевска, Ангела Пенчева, Џон Стјуарт, Иван Василев
Лектура на македонскиот јазик: Јасмина Ѓоргиева
Лектура на англиски јазик: Барбара Ремедиос
Графички дизајн: Диана Крандева, Лина Петрова, Мариета Василева
Фотографии: Фотографиите приложени во документот припаѓаат на архивата на Националната установа Стоби, освен ако не е поинаку наведено

“Master Conservation Plan for the Archaeological Site of Stobi” is a strategic document aimed at providing guidance and recommendations for better protection and presentation of the diverse cultural heritage of the site, as well as guidelines for its sustainable development by improving the management and fundraising capacities of NI Stobi. The development of the plan involved numerous experts from North Macedonia, Bulgaria, UK, Italy, the USA, Greece and Canada.  It is the first document of its kind in the Republic of North Macedonia and an excellent basis for creating similar plans for other archaeological sites in the country and the wider region.

Генералниот план за заштита на археолошкиот локалитет Стоби претставува стратешки документ чија цел е да обезбеди насоки и препораки за подобра заштита и презентација на разновидното културно наследство на локалитетот, како и насоки за неговиот одржлив развој преку подобрување на капацитетите за управување и прибирање финансиски средства на НУ Стоби. Во развивањето  на планот беа вклучени бројни експерти од Северна Македонија, Бугарија, Обединетото кралство, САД, Грција и Канада. Тој е прв документ од ваков вид во Република Северна Македонија и одлична основа за создавање на слични планови за други археолошки локалитети во земјата и поширокиот регион.