artefact catalog of Stobi Macedonia

E-book in English. First edition 2016. 88 pages

ISBN 978-619-90783-0-3

 

Workshop for Conservation of Roman and Late Roman Pottery from Stobi (2010 -2014)

Publisher: Balkan Heritage Foundation

Place: Stara Zagora

Editor: Angela Pencheva

Referee: Silvana Blazhevska, Krassimira Frangova

Copy editor: Julia Irons

Technical drawings: Alexander Manev

Design & Computer Layout: Kalina Stoyanova

 

The publication presents results of the Workshop for the Conservation of Roman and Late Roman Pottery (2010-2014) – a joint project between the National Institution – Stobi (Republic of Macedonia) and the Balkan Heritage Foundation (Bulgaria), which is held annually since 2010 in Stobi, Republic of Macedonia.
The publication includes texts on the project, techniques and methods of conservation and restoration, the archaeological and historical context of the vessels, as well as a catalog. The catalog presents 21 vessels with brief information, photographs and technical drawings.

imageedit_41_5631185293

Електронна книга

Английска

Първо издание

2016

88 страници

ISBN 978-619-90783-0-3

 

Работилница за консервация на римска и късноримска керамика от Стоби (2010 -2014)

Издател: Фондация „Балканско Наследство“

Място: Стара Загора

Главен редактор: Ангела Пенчева

Научни редактори: Силвана Блажевска, Красимира Франгова

Коректор: Джулия Айрънс

Технически чертежи: Александър Манев

Художествено и графично оформление: Калина Стоянова

 

Публикацията представя резултати на Работилница за консервация на римска и късноримска керамика (2010-2014) – съвместен проект между Национална институция – Стоби (Р. Македония) и Фондация „Балканско Наследство“ (България), който се провежда ежегодно от 2010 г. в Стоби, Р. Македония.
В изданието са включени текстове за проекта, техниките и методите за консервация и реставрация, археологическия и исторически контекст на съдовете и каталог. Каталогът представя 21 съда с кратка информация, фотографии и технически рисунки.