unnamed

Електронна книга/ E-book
Българска/ Bulgarian
Първо издание/ First edition
2017
195 страници/ pages
ISBN 978-619-90783-2-7

Ангел Ангелов

Църквата „Св. Теодор Тирон“ в Зимевица, Софийско

Серия „Балканско наследство – изследвания“ № 1

Издател: Фондация „Балканско наследство“
Място: Стара Загора

Главен редактор: Иван Василев
Научен редактор: Васил Тенекеджиев
Художествено и графично оформление: Мариета Василева
Дигитализация на чертежите: Мишко Тутковски
Коректор: Боряна Даракчиева

В изданието са използвани фотографии и чертежи от архива на фондация „Балканско наследство “.

Angel Angelov

The Church of St. Theodore Tyro in Zimevista, District of Sofia (in Bulgarian)

Series: Balkan Heritage Studies 1

Publisher: Balkan Heritage Foundation, Bulgaria
Place: Stara Zagora

Lead editor: ​Ivan Vasilev
Scientific editor: ​Vassil Tenekedjiev
​Graphic designer: ​Marieta Vasileva
​Digital Illustrator​: ​Mishko Tutkovski
​Copy editor: ​Boryana Darakchieva

Късносредновековната църква „Св. Теодор Тирон“ се намира в с. Зимевица, община Своге, Софийска област. Храмът е най-старата запазена постройка в селището. Не е известна датата на неговото построяване, но архитектурните му характеристики и анализът на запазената оригинална живопис дават основание изграждането му да бъде датирано към края на XVI в. – първата половина на XVII в. През годините църквата е претърпяла редица преправки и реставрационни намеси, в резултат на които е придобила сегашния си облик. В периода 2010–2016 г. със средства на фондация „Балканско наследство“ по проект „Експедиция за документиране на средновековни балкански църкви“ е извършено пълно графично и фотозаснемане на интериора и екстериора на църквата. Събраният документален материал и резултатите от направените изследвания и анализи залягат в основата на настоящата публикация. Настоящото издание е първото от поредицата „Балканско наследство – изследвания“, което има за цел да обнародва резултатите от научните проекти, реализирани или подкрепяни от фондация „Балканско наследство“.

 

The late medieval church St. Theodore Tyro is in the village of Zimevitsa, Svoge municipality, Sofia district​, Bulgaria​. ​It is the oldest preserved building in the ​village. The date of its construction is not known, but its architectural features and the analysis of the preserved original painting justify its construction to be dated to the end of the 16th century – the first half of the 17th century. Over the years, the church went through a number of reconstructions and restoration interventions, resulting in its current appearance. In the period 2010-2016, full graphic and photograph recording of the interior and the exterior of the church was carried out ​as a result of the project ‘Fresco-Hunting” Photo Research Expedition to Medieval Balkan Churches​ ​by the Balkan Heritage Foundation. This book is based on ​collected documentation and is the first ​of the series: “Balkan Heritage ​Studies”, which aims to summarize the results of the scientific projects realized or supported by the Balkan Heritage Foundation​, Bulgaria​.

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Button_Widget”][/siteorigin_widget]

imageedit_41_5631185293

E-book/ Електронна книга
English/ Английска
First edition/ Първо издание/2016
88 pages/страници
ISBN 978-619-90783-0-3

Работилница за консервация на римска и късноримска керамика от Стоби (2010 -2014)

Издател: Фондация „Балканско Наследство“

Място: Стара Загора

Главен редактор: Ангела Пенчева

Научни редактори: Силвана Блажевска, Красимира Франгова

Коректор: Джулия Айрънс

Технически чертежи: Александър Манев

Художествено и графично оформление: Калина Стоянова

Workshop for Conservation of Roman and Late Roman Pottery from Stobi (2010 -2014)

Publisher: Balkan Heritage Foundation

Place: Stara Zagora

Editor: Angela Pencheva

Referee: Silvana Blazhevska, Krassimira Frangova

Copy editor: Julia Irons

Technical drawings: Alexander Manev

Design & Computer Layout: Kalina Stoyanova

Публикацията представя резултати на Работилница за консервация на римска и късноримска керамика (2010-2014) – съвместен проект между Национална институция – Стоби (Р. Македония) и Фондация „Балканско Наследство“ (България), който се провежда ежегодно от 2010 г. в Стоби, Р. Македония.
В изданието са включени текстове за проекта, техниките и методите за консервация и реставрация, археологическия и исторически контекст на съдовете и каталог. Каталогът представя 21 съда с кратка информация, фотографии и технически рисунки.
The publication presents results of the Workshop for the Conservation of Roman and Late Roman Pottery (2010-2014) – a joint project between the National Institution – Stobi (Republic of Macedonia) and the Balkan Heritage Foundation (Bulgaria), which is held annually since 2010 in Stobi, Republic of Macedonia.
The publication includes texts on the project, techniques and methods of conservation and restoration, the archaeological and historical context of the vessels, as well as a catalog. The catalog presents 21 vessels with brief information, photographs and technical drawings.
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Button_Widget”][/siteorigin_widget]