Publications

E-book
English/Bulgarian
First edition 2021
72 pages
ISBN 978-619-90783-3-4

Catalogue of Conserved Artifacts from Two Archaeological Sites in Bulgaria: Bona Mansio and Djanavara

Publisher: Balkan Heritage Foundation

Place: Sofia

Chief Editor: Stanislav Stanev

Editor: Angela Pencheva

Proofreader of Bulgarian Text: Boriana Darakchieva

Proofreader of English Text: Barbara Remedios, Orlene Mcllfatrick

Graphic design: Marieta Vasileva

Photos: Alexander Manev, Maya Nikolova,  Miroslav Marinov

The current catalogue showcases 31 artifacts found during archaeological excavations and field schools supported by the Balkan Heritage Foundation, Archaeological Museum “Prof. Mieczysław Domaradzki’’ and the Regional Historical Museum Varna. The finds come from the Late Antique castell and Early Medieval settlement at the Roman road station Bona Mansio (Vetren village, Pazardzhik district) and the Early Christian monastery on Djanavara Hill (Asparuhovo district, Varna).

The pottery and metal objects in the catalogue were restored with funding from a donation campaign organized by the Balkan Heritage Foundation and supported by Atos Bulgaria Competency Center and their staff, as well as Kristy-Lee Seaton, Zachary Boettcher and Ivailo Kyuchukov.

The team of the Balkan Heritage Foundation and our partners would like to thank Atos Bulgaria Competency Center for the opportunity to preserve and safeguard this archaeological collection. The realization of this project is an example of a model collaboration between the business and non-profit sectors – still a rare occurrence in Bulgaria.

Електронна книга
Българска/Английска
Първо издание 2021
72 страници
ISBN 978-619-90783-3-4

Каталог на реставрирани артефакти от два археологически обекта от България: Бона Мансио и Джанавара

Издател: Фондация „Балканско Наследство“

Място: София

Съставител: Станислав Станев

Главен редактор: Ангела Пенчева

Коректор на българския текст: Боряна Даракчиева

Коректори на английския текст: Барбара Ремедиос, Орлийн Макилфатрик

Графично оформление: Мариета Василева

Снимки: Александър Манев, Мая Николова, Мирослав Маринов

Настоящият каталог представя 31 артефакта, открити по време на археологически проучвания и школи, подкрепени и организирани от фондация „Балканско наследство”, Археологически музей „Проф. Мечислав Домарадски” и Регионален исторически музей – Варна. Находките произхождат от късноантичния кастел и средновековно селище при римска пътна станция Бона Мансио (с. Ветрен, Пазарджишко) и раннохристиянския манастир в м. Джанавара (кв. Аспарухово, край Варна).

Керамичните съдове и металните предмети в каталога бяха реставрирани в резултат на кампания за набиране на средства от фондация „Балканско наследство”, подкрепена от Atos Bulgaria Competency Center, техните служители, както и от Kristy-Lee Seaton, Zachary Boettcher и Ивайло Кючуков.

От името на ФБН и нейните партньори бихме искали да благодарим на Atos Bulgaria Competency Center за възможността заедно да съхраним представената археологическа колекция. Осъщественият проект илюстрира един все още рядък за България модел на сътрудничество между стопанския и нестопанския сектор.

unnamed

E-book
Bulgarian
First edition
2017
195 pages
ISBN 978-619-90783-2-7

Angel Angelov

The Church of St. Theodore Tyro in Zimevista, District of Sofia (in Bulgarian)

Series: Balkan Heritage Studies 1

Publisher: Balkan Heritage Foundation, Bulgaria
Place: Stara Zagora

Lead editor: ​Ivan Vasilev
Scientific editor: ​Vassil Tenekedjiev
​Graphic designer: ​Marieta Vasileva
​Digital Illustrator​: ​Mishko Tutkovski
​Copy editor: ​Boryana Darakchieva

The edition includes photographs and plans from the archives of the Balkan Heritage Foundation.

The late medieval church St. Theodore Tyro is in the village of Zimevitsa, Svoge municipality, Sofia district​, Bulgaria​. ​It is the oldest preserved building in the ​village. The date of its construction is not known, but its architectural features and the analysis of the preserved original painting justify its construction to be dated to the end of the 16th century – the first half of the 17th century. Over the years, the church went through a number of reconstructions and restoration interventions, resulting in its current appearance. In the period 2010-2016, full graphic and photograph recording of the interior and the exterior of the church was carried out ​as a result of the project ‘Fresco-Hunting” Photo Research Expedition to Medieval Balkan Churches​ ​by the Balkan Heritage Foundation. This book is based on ​collected documentation and is the first ​of the series: “Balkan Heritage ​Studies”, which aims to summarize the results of the scientific projects realized or supported by the Balkan Heritage Foundation​, Bulgaria​.

unnamed

Електронна книга
Българска
Първо издание 2017
195 страници
ISBN 978-619-90783-2-7

Ангел Ангелов

Църквата „Св. Теодор Тирон“ в Зимевица, Софийско

Серия „Балканско наследство – изследвания“ № 1

Издател: Фондация „Балканско наследство“
Място: Стара Загора

Главен редактор: Иван Василев
Научен редактор: Васил Тенекеджиев
Художествено и графично оформление: Мариета Василева
Дигитализация на чертежите: Мишко Тутковски
Коректор: Боряна Даракчиева

В изданието са използвани фотографии и чертежи от архива на фондация „Балканско наследство “.

Късносредновековната църква „Св. Теодор Тирон“ се намира в с. Зимевица, община Своге, Софийска област. Храмът е най-старата запазена постройка в селището. Не е известна датата на неговото построяване, но архитектурните му характеристики и анализът на запазената оригинална живопис дават основание изграждането му да бъде датирано към края на XVI в. – първата половина на XVII в. През годините църквата е претърпяла редица преправки и реставрационни намеси, в резултат на които е придобила сегашния си облик. В периода 2010–2016 г. със средства на фондация „Балканско наследство“ по проект „Експедиция за документиране на средновековни балкански църкви“ е извършено пълно графично и фотозаснемане на интериора и екстериора на църквата. Събраният документален материал и резултатите от направените изследвания и анализи залягат в основата на настоящата публикация. Настоящото издание е първото от поредицата „Балканско наследство – изследвания“, което има за цел да обнародва резултатите от научните проекти, реализирани или подкрепяни от фондация „Балканско наследство“.

imageedit_41_5631185293

E-book
English
First edition 2016
88 pages
ISBN 978-619-90783-0-3

Workshop for Conservation of Roman and Late Roman Pottery from Stobi (2010 -2014)

Publisher: Balkan Heritage Foundation

Place: Stara Zagora

Editor: Angela Pencheva

Referee: Silvana Blazhevska, Krassimira Frangova

Copy editor: Julia Irons

Technical drawings: Alexander Manev

Design & Computer Layout: Kalina Stoyanova

The publication presents results of the Workshop for the Conservation of Roman and Late Roman Pottery (2010-2014) – a joint project between the National Institution – Stobi (Republic of Macedonia) and the Balkan Heritage Foundation (Bulgaria), which is held annually since 2010 in Stobi, Republic of Macedonia.
The publication includes texts on the project, techniques and methods of conservation and restoration, the archaeological and historical context of the vessels, as well as a catalog. The catalog presents 21 vessels with brief information, photographs and technical drawings.

imageedit_41_5631185293Електронна книга
Английска
Първо издание 2016
88 страници
ISBN 978-619-90783-0-3

Работилница за консервация на римска и късноримска керамика от Стоби (2010 -2014)

Издател: Фондация „Балканско Наследство“

Място: Стара Загора

Главен редактор: Ангела Пенчева

Научни редактори: Силвана Блажевска, Красимира Франгова

Коректор: Джулия Айрънс

Технически чертежи: Александър Манев

Художествено и графично оформление: Калина Стоянова

Публикацията представя резултати на Работилница за консервация на римска и късноримска керамика (2010-2014) – съвместен проект между Национална институция – Стоби (Р. Македония) и Фондация „Балканско Наследство“ (България), който се провежда ежегодно от 2010 г. в Стоби, Р. Македония.
В изданието са включени текстове за проекта, техниките и методите за консервация и реставрация, археологическия и исторически контекст на съдовете и каталог. Каталогът представя 21 съда с кратка информация, фотографии и технически рисунки.