Hybrid Discussion Forum – The Topic of the “New Heritage” Actual State and Future. Development Perspectives.

(December 7-8, 2022)

Хибридният дискусионен форум – Проблемът „Новото наследство”, който се проведе на 7 и 8 декември 2022, сложи началото на проекта на Фондация „Балканско наследство”: ”Подходи за опазване и комуникация на съвременното фасадно монументално изкуство в България”, финансиран по програма „Възстановяване и развитие на частните културни организации“ на Национален фонд „Култура“ (НФК). Проектът се фокусира е върху създаването на добри практики и политики за опазването и управлението на съвременното фасадно монументално изкуство в България (ФМИ), от последните 70 години.

По време на форума, бяха дискутирани проблеми свързани с консервацията и реставрацията на ФМИ, неговата социална, историческа и естетическа значимост, не само в България, но и в други еврпейски страни.

Своя опит споделиха представители на общините партньори по проекта: Велико Търново, Бургас, Пловдив и Столична община, както и изследователи от България, Украйна , Грузия, Германия, Унгария, Италия и Испания.

The Hybrid Discussion Forum – The Topic of the “New Heritage”, held on 7 and 8 December 2022, marked the beginning of the Balkan Heritage Foundation’s project “New Heritage: approaches to conservation and dissemination of contemporary monumental facade art in Bulgaria”, funded by the National Culture Fund (NCF)  as part of the program “Recovery and development of private culture organizations”. The project focuses on the creation of good practices and policies for the conservation and management of contemporary facade monumental art in Bulgaria (FMA), from the last 70 years.

During the forum, issues related to the conservation and restoration of FMA, and its social, historical, and aesthetic significance, not only in Bulgaria but also in other European countries, were discussed.

Representatives of the project partner municipalities Veliko Tarnovo, Burgas, Plovdiv, and Sofia Municipality, as well as researchers from Bulgaria, Ukraine, Georgia, Germany, Hungary, Italy, and Spain, shared their experiences.

Снимки / Photos: Антон Чалъков / Anton Chalakov