Zimevitsa e-book church

E-book in Bulgarian. First edition 2017. 195 pages

ISBN 978-619-90783-2-7

 

The Church of St. Theodore Tyron in Zimevista, District of Sofia (in Bulgarian)

Angel Angelov

Series: Balkan Heritage Studies 1

Publisher: Balkan Heritage Foundation, Bulgaria

Place: Stara Zagora

Lead editor: ​Ivan Vasilev

Scientific editor: ​Vassil Tenekedjiev

​Graphic designer: ​Marieta Vasileva

​Digital Illustrator​: ​Mishko Tutkovski

​Copy editor: ​Boryana Darakchieva

 

The late medieval church St. Theodore Tyron is in the village of Zimevitsa, Svoge municipality, Sofia district​, Bulgaria​. ​It is the oldest preserved building in the ​village. The date of its construction is not known, but its architectural features and the analysis of the preserved original painting justify its construction to be dated to the end of the 16th century – the first half of the 17th century. Over the years, the church went through a number of reconstructions and restoration interventions, resulting in its current appearance. In the period 2010-2016, full graphic and photograph recording of the interior and the exterior of the church was carried out ​as a result of the project ‘Fresco-Hunting” Photo Research Expedition to Medieval Balkan Churches​ ​by the Balkan Heritage Foundation. This book is based on ​collected documentation and is the first ​of the series: “Balkan Heritage ​Studies”, which aims to summarize the results of the scientific projects realized or supported by the Balkan Heritage Foundation​, Bulgaria​.

 

unnamed

Електронна книга

Българска

Първо издание

2017

195 страници

ISBN 978-619-90783-2-7

 

Църквата „Св. Теодор Тирон“ в Зимевица, Софийско

Ангел Ангелов

Серия „Балканско наследство – изследвания“ № 1

Издател: Фондация „Балканско наследство“

Място: Стара Загора

Главен редактор: Иван Василев

Научен редактор: Васил Тенекеджиев

Художествено и графично оформление: Мариета Василева

Дигитализация на чертежите: Мишко Тутковски

Коректор: Боряна Даракчиева

В изданието са използвани фотографии и чертежи от архива на фондация „Балканско наследство “.

 

Късносредновековната църква „Св. Теодор Тирон“ се намира в с. Зимевица, община Своге, Софийска област. Храмът е най-старата запазена постройка в селището. Не е известна датата на неговото построяване, но архитектурните му характеристики и анализът на запазената оригинална живопис дават основание изграждането му да бъде датирано към края на XVI в. – първата половина на XVII в. През годините църквата е претърпяла редица преправки и реставрационни намеси, в резултат на които е придобила сегашния си облик. В периода 2010–2016 г. със средства на фондация „Балканско наследство“ по проект „Експедиция за документиране на средновековни балкански църкви“ е извършено пълно графично и фотозаснемане на интериора и екстериора на църквата. Събраният документален материал и резултатите от направените изследвания и анализи залягат в основата на настоящата публикация. Настоящото издание е първото от поредицата „Балканско наследство – изследвания“, което има за цел да обнародва резултатите от научните проекти, реализирани или подкрепяни от фондация „Балканско наследство“.