Title: “Ancient And Contemporary Mosaics of Plovdiv”
Authors: Stanislav Stanev, Rayna Decheva-Uchkunova, Daniela Chulova-Markova
Editor in Chief: Angela Pencheva
Proofreader of Bulgarian Text: Boryana Darakchieva
English translation: Lyuba Manoilova
Proofreader of English Text: Matthew Schueller
Graphic design: Anton Chalakov
Photos: Anton Chalakov (except the photos in the chapter “Contemporary artists”)
Date: October, 2022/ September, 2023
Formats: Paperback/ E-book
ISBN: 978-619-90783-9-6/ 978-619-92587-0-5
Edition: First
Length: 108 pages
Languages: Bulgarian/ English
Publisher: Balkan Heritage Foundation
Place: Plovdiv
Availability:
       Paperback – Free copy upon request
       E-book – Free Download

Заглавие: “Антични и съвременни мозайки от Пловдив”
Автори: Станислав Станев, Райна Дечева-Учкунова, Даниела Чулова-Маркова
Главен редактор: Ангела Пенчева
Коректор на българския текст: Боряна Даракчиева
Превод на английски: Люба Маноилова
Коректори на английския текст: Матю Шулер
Графично оформление: Антон Чалъков
Снимки: Антон Чалъков (без раздел „Съвременни художници“)
Дата: Октомври, 2022/ Септември, 2023
Формати: Печато издание/ Електронна книга
ISBN: 978-619-90783-9-6/ 978-619-92587-0-5
Издание: Първо
Обем:
108 страници
Език:
Български/Английски
Издател:
Фондация „Балканско наследство“
Място: Пловдив
Наличност:
       Печатно издание – Безплатно копие при поискване
       Електронна книга – Безплатно сваляне

The current publication presents examples of ancient and contemporary mosaic art in the city of Plovdiv. The mosaics are part of the “Mosaic tour of Plovdiv” that was created in 2021 by the Balkan Heritage Foundation with the financial support of the Municipality of Plovdiv. The tour is the first of its kind to have been created by the Balkan Heritage Foundation in Bulgaria and aims to bring mosaic artistic heritage to a wider audience. It is the Balkan Heritage Foundation’s goal to create other such tours in Bulgaria in order to preserve and disseminate information on this interesting aspect of our cultural heritage.

Plovdiv’s ancient and contemporary mosaics, which decorate public and private buildings of Roman Philippopolis as well as administrative and housing buildings from the 1960s and 1970s, respectively, are remnants of two very distinct eras. Yet, these mosaics are intrinsically woven into the spirit of present-day Plovdiv. A city with a millennia-old history, Plovdiv boasts a rich collection of mosaics representative of their time. Тhe catalog “Ancient and contemporary mosaics of Plovdiv” is a one-of-a-kind guide that introduces their historical context, technology, and interpretation. The texts are created by specialists but aimed at a broad audience.

Настоящата публикация представя образци на античното и съвременно мозаечно изкуство от 12 обекта в град Пловдив, които са част от „Маршрут на мозайките в Пловдив“, създаден през 2021 г. от фондация „Балканско наследство“, с финансовата подкрепа на Община Пловдив. Маршрутът е първият, който Фондацията реализира в България за популяризиране на мозаечното изкуство и наследство сред по-широка аудитория, като нейната амбиция е да създаде и други подобни маршрути в България с оглед на опазването, комуникацията и утилизацията на този интересен сегмент от културното ни богатство.

Античните и съвременни мозайки, украсяващи останки от частни и обществени сгради на римския Филипопол, както и пловдивски обществени и жилищни сгради от 60-те и 70-те години на ХХ в. са на пръв поглед, свидетелства от две много отдалечени една от друга епохи, но са се превърнали в неизменна част от съвременния дух на Пловдив. Градът с хилядолетна история притежава пъстра и многообразна колекция от мозайки и всички те носят посланията на своето време. Изданието е своеобразен пътеводител, който представя историческия контекст, технологията на изработване и интерпретации на символните изображения от пловдивските мозайки. Текстовете са създадени от специалисти, но са предназначени за широката публика.