Електронна книга
Българска
Първо издание 2017
195 страници
ISBN 978-619-90783-2-7

Автор: Ангел Ангелов

Заглавие: Църквата „Св. Теодор Тирон“ в Зимевица, Софийско

Поредица: „Балканско наследство – изследвания“ № 1

Издател: Фондация „Балканско Наследство“
Място: Стара Загора
Главен редактор: Иван Василев
Научен редактор: Васил Тенекеджиев
Художествено и графично оформление: Мариета Василева
Дигитализация на чертежите: Мишко Тутковски
Коректор: Боряна Даракчиева

E-book
Bulgarian
First edition 2017
195 pages
ISBN978-619-90783-2-7

Author: Angel Angelov

Title: The Church of St. Theodore Tyro in Zimevitsa, Sofia District (in Bulgarian)

Series: Balkan Heritage Studies 1

Publisher: Balkan Heritage Foundation
Place: Stara Zagora
Chief Editor: Ivan Vasilev
Scientific Editor: Vassil Tenekedjiev
Digital Illustration: Mishko Tutkovski
Graphic design: Marieta Vasileva
Copy Editor: Boryana Darakchieva

Късносредновековната църква „Св. Теодор Тирон“ се намира в с. Зимевица, община Своге, Софийска област. Храмът е най-старата запазена постройка в селището. Не е известна датата на неговото построяване, но архитектурните му характеристики и анализът на запазената оригинална живопис дават основание изграждането му да бъде датирано към края на XVI в. – първата половина на XVII в. През годините църквата е претърпяла редица преправки и реставрационни намеси, в резултат на които е придобила сегашния си облик. В периода 2010–2016 г. със средства на фондация „Балканско наследство“ по проект „Експедиция за документиране на средновековни балкански църкви“ е извършено пълно графично и фотозаснемане на интериора и екстериора на църквата. Събраният документален материал и резултатите от направените изследвания и анализи залягат в основата на настоящата публикация. Настоящото издание е първото от поредицата „Балканско наследство – изследвания“, което има за цел да обнародва резултатите от научните проекти, реализирани или подкрепяни от фондация „Балканско наследство“.

В изданието са използвани фотографии и чертежи от архива на Фондацията.

The late medieval church St. Theodore Tyro is in the village of Zimevitsa, Svoge municipality, Sofia district​, Bulgaria​. ​It is the oldest preserved building in the ​village. The date of its construction is not known, but its architectural features and the analysis of the preserved original painting justify its construction to be dated to the end of the 16th century – the first half of the 17th century. Over the years, the church went through a number of reconstructions and restoration interventions, resulting in its current appearance. In the period 2010-2016, full graphic and photographic recording of the interior and the exterior of the church was carried out ​as a result of the project ‘Fresco-Hunting” Photo Research Expedition to Medieval Balkan Churches​ ​by the Balkan Heritage Foundation. This book is based on ​collected documentation and is the first ​of the series: “Balkan Heritage ​Studies”, which summarizes the results of the scientific projects realized or supported by the Balkan Heritage Foundation​, Bulgaria​.

The edition includes photographs and plans from the archives of the Balkan Heritage Foundation.