IMMERSIUM Heritage Field Schools “Immersive Storytelling for new Cultural Experiences”

 

EN:

Amazing opportunity for students and young professionals from Europe (18-35 years) in the fields of archaeology, history, art history, museum studies, marketing and management for cultural heritage, design, animation, creative writing, and computer technologies to participate in a one-week field school program at one of the following heritage destinations:

Each field school is a one-week (7 days – 6 nights) intensive academic and practice program led by international experts and professionals from the cultural and creative sectors. The program is designed as an introduction to the process of applying emerging technologies to digital tools that use immersive storytelling for the presentation and exploration of the rich cultural heritage. It includes different lecturers, workshops, open discussions, fieldwork, mobile app testing, a hackathon, cultural trips, and a great social program. The participants will have the opportunity to learn, exchange knowledge, gain skills, contribute and reflect on their experiences.

These activities are part of the project “Immersive Storytelling Driven Cooperation for Cultural Heritage Dissemination in Western Balkans” funded by the Creative Europe Programme, EACEA 39/2019 Cultural Cooperation Projects in the Western Balkans. The project brings together seven (7) partners from five (5) countries, North Macedonia, Serbia, Slovenia, Greece, and Bulgaria, to introduce a new cooperation model for the cultural and creative sector in using immersive storytelling to enhance the cultural experience. The project offers new perspectives for perceiving cultural heritage, through designing novel tourist attractions and user-centric experiences. Under the acronym IMMERSIUM, this model guides the cultural and creative sector in designing new forms of narratives and creating new immersive cultural experiences for the visitors at the cultural heritage sites.

 Полеви школи “IMMERSIUM” –  нови технологии в културното наследство. “Имерсивни истории за съвременни културни изживявания”

BG:

Полеви школи “IMMERSIUM” предоставят възможност за студенти и млади професионалисти (18-35 години) от Европа за участие в една от трите едноседмични полеви школи в областта на новите технологии в културното наследство: 

 

Всяко полева школа предлага интензивна академична и практическа програма, под ръководството на международни експерти и професионалисти в сферата на културния и творческия сектор. Програмата е разработена като въведение в процеса на прилагане на нови технологии – цифрови инструменти, които се използват за представяне и изследване на културно наследство. Тя включва различни  семинари, отворени дискусии, работа на терен, тестване на мобилни приложения, хакатон, екскурзии и социална програма.

 

Необходимо е кандидатите да бъдат студенти или професионалисти в областта на: археологията, историята, изкуствознанието, музейното дело, маркетинга и управлението на културното наследство, дизайна, анимацията, творческото писане и компютърните технологии.

Полеви школи “IMMERSIUM” са част от проекта “Immersive Storytelling Driven Cooperation for Cultural Heritage Dissemination in Western Balkans”, финансиран от програма “Творческа Европа”, EACEA 39/2019 Cultural Cooperation Projects in the Western Balkans. Проектът обединява седем партньора от пет държави (Северна Македония, Сърбия, Словения, Гърция и България) и цели въвеждането на  нов модел за сътрудничество в културния и творческия сектор, чрез използването на имерсивни технологии за възприемане на културното наследство. Проектът предлага нови перспективи чрез създаване на различни туристически атракции. IMMERSIUM е модел, който насърчава културния и творческия сектор към проектиране на създаване на нови културни преживявания за посетителите.