Next step on the project “New Heritage”

BG:

100 паметника на монументалното фасадно изкуство (сграфито, мозайка, керамопластика, металопластика и др.), създадени след 1960 година в Бургас, Велико Търново, Пловдив и София обследваха специалисти от екипа към ФБН.  Дейността е част от изпълнението на  проект: „Новото наследство. Подходи за опазване и комуникация и опазване на съвременното фасадно монументално изкуство в България“, финансиран от Национален фонд „Култура“

В периода от 25.02. до 05.03. 2022 консерваторите  доц. д-р Елена Кантарева-Дечева (консерватор на мозайките в Епископската базилика на Филипопол) и д-р Алесандро Лугари (консерватор в археологически парк „Колизеум“, Италия), както и Антон Чалъков (професионален фотограф) и д-р Ангела Пенчева (проектен координатор и програмен директор към ФБН) в сътрудничество с представители на местните общини,  заснеха и описаха състоянието на съхраненост на обектите на територията на четирите общини. 

Събраната информация ще послужи за изготвяне на оценки и предписания за бъдещото им опазване.Тя ще бъде интегрирана и в базата данни на онлайн регистър за стенното монументално изкуство в България, който ще бъде създаден по проекта до есента на 2023 година като ключов инструмент за подпомагане на местните власти при изпълнение на политиките за култура, опазване и утилизация на монументалното изкуство в градска среда. 

EN:

100 monuments of monumental facade art (sgraffito, mosaic, ceramoplasty, metaloplasty, etc.) created after 1960 in Burgas, Veliko Tarnovo, Plovdiv, and Sofia were surveyed by specialists from the team of the BHF. The activity is part of the implementation of the project: “New Heritage: approaches to conservation and dissemination of contemporary monumental facade art in Bulgaria”, funded by the National Culture Fund. 

In the period from 25.02. to 05.03. 2022 the conservators Assoc. Dr. Elena Kantareva-Decheva (conservator of the mosaics in the Episcopal Basilica of Philippopolis) and Dr. Alessandro Lugari (conservator in the archaeological park “Colosseum”, Italy), as well as Anton Chalakov (professional photographer) and Dr. Angela Pencheva (project coordinator and program director at the BHF) in cooperation with representatives of the local municipalities, photographed and described the state of preservation of the sites on the territory of the four municipalities.

The collected information will be used to prepare assessments and prescriptions for their future conservation. It will also be integrated into the database of an online registry of monumental wall art in Bulgaria, which will be created under the project by autumn 2023 as a key tool to support local authorities in implementing policies for culture, conservation and utilisation of monumental art in urban environments.