Title: “Тell Yunatsite: archaeological studies and perspectives”
Series: Balkan Heritage Studies, vol. 2
Authors: Yavor Boyadzhiev, Kamen Boyadzhiev
Editor in chief: Ivan Vasilev
Scientific editor: Vasil Tenekedjiev
English translation: Tatyana Stefanova
Proofreader of Bulgarian text: Boryana Darakchieva
Proofreader of English text: Brent Whitford
Design and prepress: Marieta Vasileva
Date: July, 2022
Format: E-book
ISBN 978-619-90783-4-1
Edition: First
Length: 108 pages
Language: Bulgarian/English
Publisher: Balkan Heritage Foundation
Place: Stara Zagora
Availability: Free Download

Заглавие: “Селищна могила Юнаците – проучвания и перспективи”
Поредица: „Балканско наследство – изследвания“ № 2
Автори: Явор Бояджиев, Камен Бояджиев
Главен редактор: Иван Василев
Научен редактор: Васил Тенекеджиев
Преводач на английския текст: Татяна Стефанова
Коректор на български: Боряна Даракчиева
Коректор на английски: Брент Уитфорд
Дизайн и предпечат: Мариета Василева
Дата: Юли, 2022
Формат: Електронна книга
ISBN 978-619-90783-4-1
Издание:
Първо
Обем:
108 страници
Езици:
Български/Английски
Издател:
Фондация „Балканско наследство“
Място: Стара Загора 
Наличност:
Безплатно сваляне

Tell Yunatsite is one of the most famous and continuously excavated prehistoric sites in Bulgaria. The book covers the history of research until 2000 which was focused on the Bronze Age layers and later periods. The focus of this publication is on the work of the two authors during the last 20 years in the Chalcolithic layers of the settlement. During those more recent excavations it was discovered that in the 5th millennium BCE  the mound was only the topmost fortified part of a large  settlement. The uncovered features – a fortification wall and a moat, as well as buildings with intricate floor plans spread over an area of over 100 sq. m. and the multitude and variety of artifacts attest to the highly developed material and spiritual culture of the chalcolithic people in Upper Thrace.

Селищна могила Юнаците е един от най-известните и продължително изследвани праисторически обекти в България. В книгата е представена историята на проучванията му до 2000 г., съсредоточени в пластовете от Бронзовата епоха и по-късни периоди. Акцентът в нея, обаче, е поставен върху проучваните от двамата автори халколитни хоризонти през последните 20 години. Тогава бе установено, че през V хилядолетие пр. Хр. могилата е само най-високата и укрепена част от обширно селище. Разкритите  структури: отбранителна стена с ров и сгради с площ над 100 м2 и сложно вътрешно устройство, както и многобройните разнообразни и прецизно изработени предмети, свидетелстват за високо развита материална и духовна култура на халколитното общество в Горна Тракия.